Om den auktoriserade redovisningskonsulten

Den auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är den auktoriserade redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den auktoriserade redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Redovisningskonsulten är många gånger en viktig rådgivare till de mindre företagen och målsättningen är att skapa förutsättningar för yrkesrollen att möta de stora krav och förväntningar som ställs av samhället och näringslivet.

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, en auktorisation med kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde SRF och Far ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Höga krav för auktorisation

För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man som medlem:

genomgå aktualitetsutbildning

följa etiska regler

genomgå kvalitetskontroll

inneha godkänd ansvarsförsäkring

Vart tredje år måste certifikatet som auktoriserad redovisningskonsult förnyas, bland annat gäller att kraven på aktualitetsutbildning måste ha uppfyllts.

För att säkerställa att arbetet sker i enlighet med god sed för redovisningskonsulter baserat på Reko genomgår samtliga auktoriserade redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år. Däremellan sker uppföljningar med kontrollbesök och självdeklarationer.